Условия за ползване

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на YOGA Premium, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на YOGA Premium;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Електронен магазин yogapremium.eu, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на YOGA Premium

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на YOGA Premium при ползване от него на Виртуален магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от YOGA Premium по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на YOGA Premium.
YOGA Premium изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на уеб сайта, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, YOGA Premium се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.
YOGA Premium не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Цени

YOGA Premium има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуален магазин, YOGA Premium има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. YOGA Premium си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

YOGA Premium си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на YOGA Premium или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка.

Отказ от закупена стока

Поръчаната стока не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на YOGA Premium. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.
При констатация на несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, YOGA Premium възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката, която трябва да е в ненарушен търговски вид, и оригинална опаковката.
При констатация на дефектна стока, Елит – 2000 ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на YOGA Premium.
При отказ от покупката съгласно чл.55 от ЗЗП, YOGA Premium възстановява депозираната за стоката от потребителя сума до 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор и в случай, че стоката е върната в склада на YOGA Premium. Стоката следва да бъде в търговски вид и ненарушена, оригинална опаковка. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

Други

YOGA Premium има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
YOGA Premium си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
YOGA Premium управлява този Сайт от Логистичният си център в Пловдив. YOGA Premium не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. YOGA Premium не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

YOGA Premium се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки, и че достъпът до нея е непрекъсваем.
YOGA Premium не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
YOGA Premium не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. YOGA Premium може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
YOGA Premium не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
YOGA Premium не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от YOGA Premium. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. YOGA Premium няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на YOGA Premium (Елит – 2000 ООД) са следните:

гр. Пловдив,

бул. Източен 44

Телефон: 0884 418 443
Имейл: info@yogapremium.eu